Thập Thế tự Sơn

Thân sinh

Thông tin

1987
?
Thập Thế tự Sơn
(119102,9611)
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa HCM
Vợ Nguyễn Thị Thủy Tiên