Viễn Tôn tự Nam

Thân sinh

Thông tin

25/10/1982
?
Viễn Tôn tự Nam
(85101,6022)
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa HCM.
Vợ Lê Thị Hải Hà sinh 12/19/1986. Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế QD HCM

Huynh đệ

Nam tử