Thập Thế tự Nam

Thân sinh

Thông tin

25/10/1982
?
Thập Thế tự Nam
(118102,9522)
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa HCM.
Vợ Lê Thị Hải Hà sinh 12/19/1986. Tốt nghiệp Đại học Kinh Tế QD HCM

Huynh đệ