Cao Tổ húy Trọng (重)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Trọng (重)
(350,224)
 • Cao
 • tổ
 • đại
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Trọng
 • nhất
 • lang
 • .