Viễn Tôn tự Quốc

Thân sinh

Thông tin

10/6/1977
?
Viễn Tôn tự Quốc
(81102,5522)
Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp
Vợ Vũ Thị Hậu sinh 12/9/1979. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội

Huynh đệ

Nam tử