Viễn Tôn tự Nhật

Thân sinh

Thông tin

1986
?
Viễn Tôn tự Nhật
(7810,5022)

Huynh đệ