Viễn Tôn tự Quốc

Thân sinh

Thông tin

1981
?
Viễn Tôn tự Quốc
(76101+1,4922)

Huynh đệ

Nam tử