Thập Thế tự Nam

Thân sinh

Thông tin

1976
?
Thập Thế tự Nam
(75101+1,5012)
Tốt nghiệp học Đà Lạt

Huynh đệ