Viễn Tôn tự Nam

Thân sinh

Thông tin

1976
?
Viễn Tôn tự Nam
(75101+1,4912)
Tốt nghiệp học Đà Lạt

Huynh đệ

Nam tử