Thập Thế tự Thân

Thân sinh

Thông tin

1974
?
Thập Thế tự Thân
(106101+1,8323)