Viễn Tôn tự Sơn

Thân sinh

Thông tin

1982
?
Viễn Tôn tự Sơn
(7110,4745)