Thập Thế húy Lâm (潸)

Thân sinh

Thông tin

1975
15/7/2003
Thập Thế húy Lâm (潸)
(69100,4835)
Văn Lâm
 • Viễn
 • tôn
 • lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Lâm
 • (Giáp
 • Dần
 • niên)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • nông
 • trường
 • Cẩm
 • Mỹ
 • ,
 • Đồng
 • Nai
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Quý
 • Mùi
 • thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • .