Thập Thế húy Lâm (潸)

Thân sinh

Thông tin

1974
15/7/2003
Thập Thế húy Lâm (潸)
(100100,8237)
Văn Lâm
 • Thập thế tổ đại :
 • Lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Lâm
 • Giáp
 • Dần
 • niên(1974)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nghĩa
 • trang
 • nông
 • trường
 • Cẩm
 • Mỹ
 • ,
 • Đồng
 • Nai
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Quý
 • Mùi niên (2003)
 • thất
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • ngũ
 • nhật (15/7) kỵ
 • .