Viễn Tôn tự Niệm

Thân sinh

Thông tin

1963
?
Viễn Tôn tự Niệm
(68101,4725)
Vợ Nguyễn Thị Hà

Nam tử