Thập Thế tự Niệm

Thân sinh

Thông tin

1963
?
Thập Thế tự Niệm
(68101,4825)
Vợ Nguyễn Thị Hà