Viễn Tôn tự Kỹ

Thân sinh

Thông tin

1961
?
Viễn Tôn tự Kỹ
(67102+1,4715)
Vợ Trần Thị Ngân