Thập Thế tự Kỹ

Thân sinh

Thông tin

1961
?
Thập Thế tự Kỹ
(67102+1,4815)
Vợ Trần Thị Ngân