Viễn Tôn tự Đức

Thân sinh

Thông tin

1993
?
Viễn Tôn tự Đức
(5210,3312)

Huynh đệ

Nam tử