Thập Thế tự Đức

Thân sinh

Thông tin

1993
?
Thập Thế tự Đức
(5210,3312)

Huynh đệ

Nam tử