Viễn Tôn tự Thọ

Thân sinh

Thông tin

1991
?
Viễn Tôn tự Thọ
(4110+2,2422)

Huynh đệ