Viễn Tôn tự Khánh

Thân sinh

Thông tin

1987
?
Viễn Tôn tự Khánh
(4010,2412)

Huynh đệ