Viễn Tôn tự Khánh

Thân sinh

Thông tin

2008
?
Viễn Tôn tự Khánh
(3510,1911)