Cao Cao Tổ húy Luận (論)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Cao Cao Tổ húy Luận (論)
(2540,566)
 • Cao
 • cao
 • tổ
 • đại :
 • Trương
 • lệnh
 • phủ
 • huý
 • Luận
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .