Viễn Tôn tự Long

Thân sinh

Thông tin

1982
?
Viễn Tôn tự Long
(28102+1,1511)
Giảng viên đại học Quy Nhơn.

Nam tử