Thập Thế tự Hòa

Thân sinh

Thông tin

1969
?
Thập Thế tự Hòa
(27101+1,1433)
Cán bộ nhà nước.
Vợ Dương Thị Tuyết sinh 1969 giáo viên.
Có con gái Trương Thị Nhung sinh 1992 giáo viên.