Thập Thế húy Tâm (心)

Thân sinh

Thông tin

1960
?
Thập Thế húy Tâm (心)
(25100,1413)
 • Viễn
 • tôn
 • lệnh
 • Trương
 • huý
 • Tâm
 • (Canh
 • niên)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Quý
 • Mão
 • niên