Thập Thế húy Tâm (心)

Thân sinh

Thông tin

1960
1963
Thập Thế húy Tâm (心)
(55100,4813)
 • Thập thế tổ đại :
 • Lệnh
 • Trương
 • huý
 • Tâm
 • Canh
 • niên(1960)
 • nhất
 • lang

 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Mất
 • thế
 • Quý
 • Mão
 • niên (1963)