Viễn Tôn tự Dũng

Thân sinh

Thông tin

1964
?
Viễn Tôn tự Dũng
(24101+1,1033)

Nam tử