Thập Thế tự Dũng

Thân sinh

Thông tin

1964
?
Thập Thế tự Dũng
(24101+1,1033)