Viễn Tôn tự Hạnh

Thân sinh

Thông tin

1959
?
Viễn Tôn tự Hạnh
(23101+1,1023)

Huynh đệ

Nam tử