Thập Thế tự Hạnh

Thân sinh

Thông tin

1959
?
Thập Thế tự Hạnh
(23101+1,1023)