Thập Thế tự Vinh

Thân sinh

Thông tin

1957
?
Thập Thế tự Vinh
(22101+1,1013)