Viễn Tôn tự Giám

Thân sinh

Thông tin

1965
?
Viễn Tôn tự Giám
(21102,922)

Huynh đệ