Viễn Tôn tự Sơn

Thân sinh

Thông tin

1969
?
Viễn Tôn tự Sơn
(19101+1,844)

Nam tử