Thập Thế húy Hạnh (倖)

Thân sinh

Thông tin

1960
10/10/1965
Thập Thế húy Hạnh (倖)
(18100,834)
 • Viễn
 • tôn
 • lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Hạnh
 • (Ất
 • Tỵ
 • niên)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • thập
 • nhật
 • kỵ
 • .