Viễn Tôn tự Biểu

Thân sinh

Thông tin

1962
?
Viễn Tôn tự Biểu
(17101+2,824)

Nam tử