Viễn Tôn tự Tú

Thân sinh

Thông tin

1978
?
Viễn Tôn tự Tú
(14101+1,634)

Huynh đệ

Nam tử