Viễn Tôn tự Tuấn

Thân sinh

Thông tin

1976
?
Viễn Tôn tự Tuấn
(13101+2,624)

Huynh đệ

Nam tử