Thập Thế tự Thuận

Thân sinh

Thông tin

1970
?
Thập Thế tự Thuận
(38101+1,3925)