Thập Thế tự Thuận

Thân sinh

Thông tin

1970
?
Thập Thế tự Thuận
(8101+1,525)