Thập Thế húy Biên (匾)

Thân sinh

Thông tin

1965
1968
Thập Thế húy Biên (匾)
(6100,166)
 • Viễn
 • tôn
 • lệnh
 • quí
 • Trương
 • huý
 • Biên
 • (Ất
 • Tỵ
 • niên)
 • nhất
 • lang
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • Côi
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Mậu
 • Thân
 • niên