Viễn Tôn tự Kỷ

Thân sinh

Thông tin

1959
?
Viễn Tôn tự Kỷ
(5101+1,156)

Nam tử