Thập Thế tự Kỷ

Thân sinh

Thông tin

1959
?
Thập Thế tự Kỷ
(5101+1,156)