Viễn Tôn tự Thức

Thân sinh

Thông tin

1957
?
Viễn Tôn tự Thức
(4102,146)

Nam tử