Thập Thế tự Thức

Thân sinh

Thông tin

1957
?
Thập Thế tự Thức
(4102,146)