Viễn Tôn tự Chuyên

Thân sinh

Thông tin

1951
?
Viễn Tôn tự Chuyên
(2103,126)