Thập Thế tự Chuyên

Thân sinh

Thông tin

1951
?
Thập Thế tự Chuyên
(2103,126)