Viễn Tôn tự Lưu

Thân sinh

Thông tin

1948
?
Viễn Tôn tự Lưu
(1103,116)