Cửu Thế tự Thắng

Thân sinh

Thông tin

1989
?
Cửu Thế tự Thắng
(799,5122)

Huynh đệ

Nam tử