Cửu Thế tự Thắng

Thân sinh

Thông tin

2/9/1979
?
Cửu Thế tự Thắng
(7090+2,4522)

Huynh đệ