Cửu Thế tự Bắc

Thân sinh

1937 - 30/3/1984

Thông tin

1983
?
Cửu Thế tự Bắc
(6891,4222)

Huynh đệ

Nam tử