Cửu Thế tự Cường

Thân sinh

1921 - 10/8/2016

Thông tin

1976
?
Cửu Thế tự Cường
(6690+2,3855)