Cửu Thế tự Lạng

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

1953
?
Cửu Thế tự Lạng
(6092+1,3767)

Nam tử