Cửu Thế tự Tam

Thân sinh

1917 - 24/11/1979

Thông tin

2/2/1947
?
Cửu Thế tự Tam
(5792+3,3737)
Thầy Hà

Nam tử